تبلیغات
وبسایت کامیاران نیوز - 13آبان روزمرگ برآمریکا

13آبان روزمرگ برآمریکا

13 آبان روزخروش ملت،روز فریادکشیدن ومرگ برآمریکارا ندادادن، تاجهانیان بدانندخواسته نامشروع این شیطان همانا نفی زندگی ملل آزاده جهان است.پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکانبودسرخ پوستان این بومیان آن سرزمین از زندگی خودلذت می بردندوکسی به خاطر رنگ سرخ شان آنان راتحقیرنمی کردند.پس بگو مرگ برآمریکا

 

یمن

 


اگرآمریکانبودسیاهان به جرم پوست سیاه شان به بردگی نمی رفتندواین همه تحقیرنمی شدندپس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکانبودبمب اتم هم نبود واکنون کودکان هیروشیما وناکازاکی بازی می کردند وپدران ومادران شان خنده فرزندان را درومی کردند.ودراوکیناوابه زنان ژاپنی تجاوزنمی شدعملی شیطانی که هنوزهم ادامه دارد.پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکانبودویتنام آبادترازهمیشه بود وعامل نارنجی به وجودنمی آمد همان که هنوزهم این ملت مظلوم را می آزاردومزارع شان راخشکانده است پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکانبود میکروب کثیف صهیونیزم رشدنمی کرد قوم یهود مغضوب دیگرملل وآزادگان واقع نمی شدبیت المقدس آسیب نمی دید صبراوشتیلا ،دیریاسین وکفر حانا به وجودنمی آمد،ویروسی به نام شارون متولدنمی گردید واکنون جهان شاهدبزرگترین زندانش(غزه مظلوم)نبودپس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکانبودلبنان از هزاران تن بمب صهیونیست ها استقبال نمی کردو شاهدکشتار،رقت بارکودکانش درقانا نبود وبهترین فرزندانش ازحزب الله وامل شیعه گرفته تا طرابلس سنی زیرخروارهاخاک جان نمی دادند.پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکا نبود شاهدترکیه ی لائیک نبودیم شاهدقتل عام کردهای مظلومش نبودیم شاهدخانه های فراوان فسق وفجور وقمارخانه هانبودیم بلکه شاهداوجدرخشش فرهنگ وتمدن اسلام بودیم پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکا نبود5000کردمظلوم درحلبچه بابمب های شیمیایی نمی سوختند،سردشت نگین کردستان ایران هزاران فرزندش باخاک همنشین نمی شدند.پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکانبود داعشی به وجودنمی آمد واکنون ملت های سوریه،عراق،لیبی،مصر،یمن وسومالی کشته نمی شدند،به زنان ایزدی تجاوزنمی شد،پناه جویان به اعماق مدیترانه پناه نمی بردندودرتاریکی آن برای همیشه نمی خوابیدند،وآن کودک کردسوری برساحل سرودمردنسرنمی داد،پس بگو مرگ برآمریکا

اگرآمریکا نبود،هزاران دردورنج نبود /ملت هاکشته نمی شدند/یمن مظلومانه به خاک وخون آغشته نمی گردید مراسم یادبودشهیدانش به خاک وخون کشیده نمی شدتابه خاطرشهادت خانواده های شرکت کننده درعزا لاردیگرمجلسعزاراشاهدباشیم/آفریقایی هابه جان هم نمی افتادند/کره جنوب وشمال نداشت/سودان قلب امت اسلام دوتکه نمی شدوقسمتی ازآن تقدیم صهیونیست ها نمی گرید/هندوپاکستان دندان تیزبه همدیگرنشان نمی دادند/افغانستان هرزمان به دست گروهی قتل عام نمی شد/دراوکراین جوی خون جاری نبود/ملت مظلوم بحرین تنهابه جرم شیعه بودن قتل عام نمی شدند/دولت قانونی مصرباکودتای خائنین آمریکایی به ماننددولت مصدق درایران سرنگون نمی شد/خلیج خوک هادرکوبا به خون بی گناهان آغشته نشده بودوهمچنان نیلی رنگ باقی می ماند/آلنده درشیلی ناجوانمردانه کشته نمی شد/نیکاراگوئه وپاناما بوی خون نمی گرفتند.پس بگو مرگ برآمریکا

وبایدهمواره براین دیوپلید نفرین کرد تاخداوندشیشه ی عمرش را درهم شکندوشاهدجهانی زیبا بدون قتل حتی یک فرزندش باشیم.پس بگو مرگ برآمریکا

پس ای مردم فهیم وآگاه شهرکامیاران روز13آبان بیایید تا فریادبرآوریم وزیبا این سرود را همراه وهمگام باملت آزاده ایران بنوازیم:امریکا ننگت باد ای دشمن انسان ای دشمن آزادی ای دشمن زمین مرگت باد.

مرگ برآمریکا

 

جنایت آمریکا در عراق + (تصاویر هولناک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ : شنبه 8 آبان 1395 | 01:12 | نویسنده کامیاران نیوز : کامیاران نیوز | نظرات